Покана за оферти за предоставяне на финансови услуги на „Информационно обслужване“ АД

Покана за оферти за предоставяне на финансови услуги на „Информационно обслужване“ АДДО
ВСИЧКИ БАНКИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
П О К А Н А З А О Ф Е Р Т И
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ
НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД
На основание т.4.3 от "Правилата за избор на изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции" – Приложение № 3 към чл.13б на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в

Категория футбол: